ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen adatkezelési tájékoztató a olaszelmenyutak.hu weboldalra vonatkozik.

 1. Általános információk
  • Jogalap

Az EU 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelete („GDPR”) a természetes személyek jogait és szabadságait védi, különös tekintettel a személyes adatok védelmére vonatkozó jogukra. Személyes adat minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ. Amennyiben a személyes adatok kezeléséhez az érintett személy hozzájárulását szerzem be, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szolgál jogalapként. Olyan személyes adatok kezelésénél, amelyek egy olyan szerződés teljesítéséhez szükségesek, amelynek az érintett az egyik szerződő fele, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szolgál jogalapként. Ugyanez vonatkozik az olyan adatkezelési műveletekre is, amelyek a szerződést megelőző intézkedések elvégzéséhez szükségesek. Amennyiben a személyes adatok kezelése a rám vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szolgál jogalapként. Ha az adatkezelés vállalkozásom vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges és az érintett érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai az előbbiekben megnevezett érdekkel szemben nem élveznek elsőbbséget, akkor a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szolgál az adatkezelés jogalapjául.

 • Adatkezelő

Az adatkezelő Urbán Balázs (7900 Szigetvár, Munkás utca 17. 2. em. 16.), e-mail cím adatvédelmi kérdésekben: balazs@olaszelmenyutak.hu.

 • Személyes adatok gyűjtése és kezelése, megőrzési idők, címzettek

Személyes adatokat akkor gyűjtök, ha te azokat például (hírlevélre történő) regisztráció vagy foglalás során megadok, ill. a cookie-k (más néven sütik) és hasonló technológiák alkalmazásához hozzájárulsz. Harmadik személy a személyes adataidat tőlem csak az ebben az adatkezelési tájékoztatóban írt módon kaphatja meg. Minden személyes adatot a mindenkor érvényes, személyes adatok védelmére vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően elsősorban az általad igénybevett szolgáltatások és kéréseid feldolgozása céljából gyűjtök, kezelek és használok fel. Az adataidat csak addig tárolom megszemélyesített formában, amíg azokhoz a célokhoz szükségesek, amelyeknek eléréséhez az adataidat kezelem, ill. az esetleges jogszabályban meghatározott egyéb megőrzési idők lejártáig, amennyiben ez az adatkezelési tájékoztató másként nem rendelkezik. Weboldalam üzemeltetése keretében szoftverszolgáltatót bízok meg, aki tevékenysége során hozzáférést kaphat a személyes adataidhoz. Ezen szolgáltató kötelezettséget vállal felénk a vonatkozó adatvédelmi rendelkezések betartására. Amennyiben az alkalmazott szolgáltató székhelye egy harmadik országban található, amelyre vonatkozóan nem áll rendelkezésre az Európai Unió Bizottságának olyan megfelelőségi határozata, amely szerint ez az ország adatvédelmi szempontból biztonságosnak minősül, úgy az adatok továbbítására megfelelő garanciákat vezettem be. A cookie-k, plugin-ek, valamint elemző és retargeting eszközök alkalmazásának az elfogadásánál az ott gyűjtött adatokat a lent felsorolt harmadik személyek kezelik. Lehetséges, hogy ezen szolgáltatók székhelye az USA-ban található. Mivel az USA-ban a személyes adatok védelmi szintje eltér az EU által biztosítottól, fel kívánom hívni a figyelmed az adattovábbítással összefüggő kockázatokra. Fennállhat ugyanis a veszélye annak, hogy az USA hatóságai ellenőrzési és megfigyelési céllal hozzáférnek a továbbított személyes adataidhoz, amivel szemben korlátozottak a jogorvoslati lehetőségek. Ha elfogadod a cookie-k, plugin-ek, valamint elemző és retargeting eszközök betöltését, akkor ezzel egyúttal ahhoz is hozzájárulsz, hogy a személyes adatait az USA-ba továbbíthassuk [GDPR 49. cikk (1) bekezdés a) pont]. Az általad igénybe vett szolgáltatások nyújtásához és megkereséseidnek a feldolgozásához szükség lehet arra, hogy a személyes adataidat szerződéses partnereknek, beszállítóknak vagy jogi képviselőknek továbbítsuk. Erről a vonatkozó részeknél külön tájékoztatlak.

 • Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok

A téged mint érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaidat, jogorvoslati lehetőségeidet, és azok korlátait részletesen a GDPR tartalmazza (különösen a GDPR 12-22., 77., 79. és 82. cikkei). Az érintettek az adataikról bármikor tájékoztatást kérhetnek, bármikor kérelmezhetik az adataikhoz történő hozzáférést, adataik helyesbítését, törlését vagy kezelésük korlátozását, egyébiránt pedig tiltakozhatnak a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen. Az alábbiakban összefoglalom az érintettek adatvédelmi jogaival és jogorvoslati lehetőségeivel kapcsolatos legfontosabb rendelkezéseket. A tájékoztatás keretében e helyen külön is felhívom a figyelmet, hogy az érintettek a saját helyzetükkel kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhatnak a személyes adataik jogos érdekéből történő kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetem tovább, kivéve, ha bizonyítom, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintettek érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 • Tájékoztatáshoz való jog

Amennyiben a te személyes adataidat kezelem, köteles vagyok neked tájékoztatást nyújtani – a te erre irányuló kérelmed nélkül is – az adatkezelés legfontosabb jellemzőiről, így az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, a személyemről és elérhetőségemről, a személyes adatok címzettjeiről, jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén a jogos érdekeimről, illetve a te adatkezeléssel kapcsolatos jogaidról és jogorvoslati lehetőségeidről (ideértve a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának jogát), továbbá, amennyiben nem az érintett az adatok forrása, úgy a személyes adatok forrásáról és az érintett személyes adatok kategóriáiról, amennyiben az érintett még nem rendelkezik ezekkel az információkkal. Ezt a tájékoztatást a jelen tájékoztatónak az érintettek rendelkezésére bocsátásával adom meg.

 • Hozzáférési jog

Jogosult vagy arra, hogy visszajelzést kapj tőlem arra vonatkozóan, hogy személyes adataid kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult vagy arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos egyes információkhoz hozzáférést kapj, ideértve az adatkezelés céljait, az érintett személyes adatok kategóriáit, a személyes adatok címzettjeit, az adatkezelés (tervezett) időtartamát, az érintett jogait és jogorvoslati lehetőségeit (ideértve a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának jogát), továbbá az adatok nem az érintettől való gyűjtése esetén ezek forrására vonatkozó információkat.

Kérésedre az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a rendelkezésedre bocsátom.

 • Helyesbítéshez való jog

Jogosult vagy arra, hogy kérésedre indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsem a rád vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, jogosult vagy arra, hogy kérjed a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 • Törléshez való jog

Jogosult vagy arra, hogy az általam kezelt személyes adataid a törlését kérjed, én pedig köteles vagyok arra, hogy a rád vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül töröljem, amennyiben bizonyos feltételek fennállnak. Többek között akkor vagyok köteles törölni a személyes adataidat, amennyiben a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttem vagy más módon kezeltem; amennyiben az adatkezelés alapját képező hozzájárulásodat visszavonod és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; vagy a személyes adatokat jogellenesen kezeltem; vagy tiltakozol az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre. A fentiek nem alkalmazandók, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 1. a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. b) a személyes adatok kezelését előíró, a rám alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából;
 3. c) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést;
 4. d) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog

Jogosult vagy arra, hogy kérésedre korlátozzam az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. a) vitatod a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzem a személyes adatok pontosságát;
 2. b) az adatkezelés jogellenes, és ellenzed az adatok törlését, és ehelyett kéred azok felhasználásának korlátozását;
 3. c) már nincs szükségem a személyes adatokra adatkezelés céljából, de te igényled azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. d) tiltakozol az adatkezelés ellen

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az EU, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 • Tiltakozáshoz való jog

Jogosult vagy arra, hogy a saját helyzeteddel kapcsolatos okokból bármikor tiltakozz személyes adataid jogos érdekemből történő kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetem tovább, kivéve, ha bizonyítom, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érdekeiddel, jogaiddal szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 • A jogok gyakorlásának keretei

Indokolatlan késedelem nélkül, de mindenképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatlak az előbbiekben felsorolt jogaiddal kapcsolatos kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatlak. Ha elektronikus úton nyújtottad be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha azt másként kéred. Ha nem teszek intézkedéseket a kérelmed nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatlak az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthatsz be az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságnál. A fenti információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Ha a megítélésed szerint a rád vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a GDPR rendelkezéseit, jogosult vagy arra, hogy panaszt tegyél a felügyeleti hatóságnál, amely Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; Tel: +36 1 391 1400; Fax: +36-1-391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; Weboldal: http://naih.hu/; „NAIH”), és élhetsz bírósági jogorvoslati jogoddal. Jogosult vagy a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság érintettre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben. A fentieken túl hatékony bírósági jogorvoslatra is jogosult vagy. Az ilyen per törvényszéki hatáskörébe tartozik, amelyet az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthat. A bíróság (törvényszék) illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon lehet tájékozódni: www.birosag.hu. A személyes adataid kezelésével kapcsolatban természetesen bármikor fordulhatsz közvetlenül hozzám a balazs@olaszelmenyutak.hu e-mailcímre küldött megkereséssel.

 • Hozzájárulás és annak visszavonásának joga

Ha a személyes adataid kezeléséhez, ill. felhasználásához a te hozzájárulásodra van szükség, akkor azokat csak a te kifejezett hozzájárulásodat követően kezelem, ill. használom fel. A hozzájárulásodat bármikor visszavonhatod. Hozzájárulásod visszavonása esetén az addig rólad tárolt adatokat törlöm vagy anonimizálom és azokat esetlegesen a személyére való utalás nélkül statisztikai célokra használom fel. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás alapján az annak visszavonásáig történt adatkezelés jogszerűségét.

 1. Sütik (cookie-k)

Annak érdekében, hogy a maximális felhasználási kényelmet nyújthassam neked, cookie-kat (sütiket) alkalmazok. A sütik kis szövegfájlok, amelyek lehetővé teszik a felhasználó felismerését és weboldalam használatának elemzését. Weboldalam meglátogatásánál cookie-kat helyezek el, amelyek feltétlenül szükségesek a weboldal működtetéséhez vagy az általad igényelt szolgáltatás nyújtásához. Egyébként cookie-kat és hasonló technológiákat csak a te kifejezett hozzájárulásátodat követően helyezek el és alkalmazok. A weboldalon elhelyezett sütiket ebben a pontban sorolom fel. Hozzájárulást igénylő technológiák nem kerülnek alkalmazásra, ha az oldal megnyitásánál a lekérdezési párbeszédnél csak a „Szükséges sütik”-et választod ki a „Beállítások megerősítése” gombbal. Ha a már megadott hozzájárulásodat szeretnéd visszavonni, akkor jelen adatkezelési tájékoztató I.5 pontjában kiválaszthatod preferenciáidat és beállíthatod azokat. Minden böngésző különböző a tekintetben, hogy milyen módon kezeli a sütibeállításokat. A böngészők segédmenüjében található ezzel kapcsolatos leírás bemutatja nked, hogy hogyan tudod megváltoztatni a cookie-beállításaidat.

 1. Interakciók
 • Hírlevél feliratkozás

Aktuális ajánlataimról szívesen küldök rendszeres tájékoztató e-maileket. Ehhez feliratkozhatsz hírlevelemre. Ha feliratkozik hírlevelemre, abban információkkal látlak el utazási választékomról, aktuális és jövőbeli utakról és ajánlatokról, és egyéb információkat osztok meg. A hírlevél küldéséhez e-mail címedet használom. A hírlevelemmel kapcsolatos adatkezelést a GDPR 6. cikk (1). bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulásoddal végzem. A hírlevélküldéssel kapcsolatos hozzájárulásodat bármikor visszavonhatod a hírlevél végén található leiratkozási linkre kattintva. n kívül kiválaszthatja, hogy mely témákban szeretne hírlevelet kapni. Hírlevelem küldésére adott esetben egy szolgáltatót bízok meg, amely kötelezettséget vállal felénk a vonatkozó adatvédelmi rendelkezések betartására.

 • Kapcsolatfelvétel

Esetleges kérdéseiddel, észrevételeiddel telefonon és e-mailen keresztül is megkereshetsz. Az e-mailen történő kapcsolatfelvétel esetén az e-mail címed, továbbá a megkeresésében az általad megadott adatokat (pl. neved, telefonszámod, stb.) kezelem.

 • Foglalás

Amennyiben a weboldalamon foglalsz egy utat, a foglaláshoz szükséged megadnod a neved, e-mail címed, és a telefonszámod. Ebben az esetben ezeket az adatokat a te hozzájárulásod alapján kezelem.

 1. Impresszum

Az adatkezelő adatai

      Név: Urbán Balázs

      Cím: 7900 Szigetvár, Munkás utca 17. 2. em. 16.

      E-mail: balazs@olaszelmenyutak.hu

      Telefon: 36305316931